O nás

Církev adventistů sedmého dne (CASD) je celosvětovou církví, která se hlásí k odkazu reformace. Spolu se všemi křesťany adventisté vycházejí z Bible a zakládají svou víru na Ježíši Kristu. Navazují na vzor apoštolské církve, založené Ježíšem Kristem. Z historie víme, že tomuto ideálu se křesťané brzy vzdálili. Duchovní a mravní úpadek ve středověku vyprovokoval v mnoha lidech touhu po obnově. Reformační proces, vedený například Mistrem Janem Husem, Martinem Lutherem nebo Janem Kalvínem způsobil, že se část křesťanstva vydala na cestu k ideálu původní apoštolské církve. V tomto reformačním procesu v průběhu dalších století pokračovala různá nová hnutí. Pietismus zdůrazňoval hlubokou vnitřní zbožnost, milleristické hnutí ve Spojených státech k tomu ještě připojilo důraz na studium biblických proroctví a z nich vyplývající aktuálnost Kristova druhého příchodu na naši Zem.

Církev adventistů sedmého dne vyrostla právě z těchto duchovních proudů. Od roku 1844 vznikaly skupiny křesťanů, které spojovala ryzí víra, pečlivé studium Bible a poznání, že sobota je biblický den Páně. Měli také společné přesvědčení, že nastal poslední úsek lidských dějin a Ježíš Kristus se brzy vrátí. V roce 1863 vytvořili organizaci církve adventistů sedmého dne. Od té doby se rozšířili po celém světě a ve všech zemích chtějí žít a působit jako dobří svědkové Ježíše Krista.

Dva charakteristické body víry adventistů sedmého dne, jak jsou vyjádřeny už v samotném názvu, nás vedou až na počátek lidské historie, do zahrady Eden. Tam byl Bohem ustanoven sedmý den týdne – sobota jako den odpočinku a tam rovněž zazněl poprvé Boží slib o příchodu (adventu) našeho Spasitele.

Adventisté vyznávají, že Ježíš Kristus je věčný Boží Syn, zachránce všech lidí, kteří ho milují a vírou jej přijímají za svého osobního Spasitele. Bibli přijímají jako nenahraditelné pravidlo víry a života. Očekávají druhý osobní a viditelný příchod Ježíše Krista na naši Zem jako Pána a Soudce vesmíru. Věří, že při druhém příchodu Ježíše Krista všichni, kteří v něj uvěřili a byli poslušni Boží vůle, získají dar věčného života.

Desatero přikázání pokládají za neměnné Boží směrnice pro život člověka na zemi, které respektují ne proto, aby tím získali spasení, ale jako projev společenství s Bohem a výraz úcty a lásky k Bohu. Z tohoto důvodu také zachovávají sobotu (podle Bible sedmý den) jako Bohem ustanovený den odpočinku. Ti, kdo se rozhodnou žít podle Kristových zásad , jsou v dospělosti pokřtěni křtem ponořením. Křesťanský život zahrnuje celého člověka a všechny jeho oblasti. Proto také adventisté kladou důraz na správný životní styl, jak ho představuje Bible.

Váží si života a chtějí ho chránit. Nežijí ani asketicky ani rozmařile. Jsou přesvědčeni, že člověk má odpovědnost za své zdraví i zdraví druhých. Odmítají to, co ničí tělo: alkohol, nikotin a drogy. Pomáhají i jiným osvobodit se od závislosti na těchto jedech. Jde jim také o zdravé životní prostředí v širším pohledu. Na rodinu se dívají jako na Boží dar z ráje. Snaží se, aby jejich domovy byly oázou klidu, radosti a lásky. V tomto úsilí spoléhají na Boží pomoc. V Bibli nacházejí mnoho naučení a rad pro šťastné manželství a výchovu dětí. Řešení manželských krizí rozvodem nepokládají za správné. Jsou přesvědčeni, že základem pevné rodiny je odpuštění a pravá láska.

Pro adventisty sedmého dne členství v církvi není jen formální záležitostí. Každý člen je součástí sboru, ve kterém nachází zázemí. Bohoslužby jsou prosté a střízlivé, jejich jádro tvoří studium a kázání Božího slova. Adventisté usilují o důsledné uplatňování odluky církve od státu. Jsou hospodářsky naprosto nezávislí na státních dotacích a celý provoz církve hradí z dobrovolných příspěvků věřících. Nejvyšším orgánem církve je Generální konference, jejíž výkonný výbor má své sídlo ve Washingtonu. Česká republika je součástí Česko – Slovenské unie se sídlem v Praze a dále se dělí na České a Moravskoslezské sdružení.

I když adventisté chápou svůj život jako přípravu na věčný život v Kristově království, nejsou zaměřeni pouze na nebeskou vlast. Mají zájem také o svět, ve kterém žijí a jeho potřeby. Je naprosto přirozené, že to, co poznali a co prožívají, si nechtějí nechat jen pro sebe. Mají rozvinuté dobročinné a misijní dílo, poskytují materiální a lékařskou pomoc při různých katastrofách (ADRA) a svým vlivem chtějí přispívat ke zlepšení mezilidských vztahů.

Příbramský sbor církve adventistů s.d. je součástí Českého sdružení Církve adventistů s.d. (CASD).

Kazatelem příbramského sboru je od září 2014 Pavel Smolka, kteý současně káže také ve sboru Sedlčany.

 

Napsat komentář